Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – Doktorum Evde
Danışma Hattı +90850 305 60 84
  1. Doktorum Evde
  2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ UYGULAMA VE BİLGİLENDİRME METNİ

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Veri Sorumlusu sıfatıyla: TUESTO TİCARET olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde tüm kullanıcı ve üyelerimizin ve üye uzmanlarımızın kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını KVKK’da tanımlı şekli ile bilgilendirmek istiyoruz.

Kapsam

KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda, İnternet Sitelerimiz üzerinden üyelik kaydı yahut hizmet satın alırken akdedilen profesyonel sözleşmeler ve mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında paylaştığınız ad-soyad, doğum tarihi, diploma, öğrenim durumu, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres gibi Kişisel Verileriniz, İnternet Sitelerimizin Şikayetlerini derecelendir, Online Danış, Soru Sor ve Randevu Al hizmetinin kullanımı esnasında paylaştığınız müsaitlik durumunuz ve takviminiz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileri de barındırabilecek Kişisel Verileriniz, Çağrı Merkezimiz ve DOKTORUMEVDE Danışmanlarımız ile gerçekleştirdiğiniz görüşmeler kapsamında paylaştığınız Kişisel Verileriniz, tarafımıza İletişim Araçları vasıtası ile ilettiğiniz Kişisel Verileriniz yahut bir hizmetin ifası için paylaştığınız Kişisel Verileriniz, bir yarışmaya veya ankete katıldığınızda sağladığınız Kişisel Verileriniz örnek olarak gösterilebilir. Bu Kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. KVKK gereğince, metnimizde yer alanlar ve bunlara ileride eklenebilecek çeşitli kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, elektronik şekilde, sözlü veya yazılı ya da belirteceğimiz sair yöntemlerle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, anonimleştirme, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir:

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen kapsam ve amaçlar doğrultusunda ilgili ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda genel müdürlük, çağrı merkezi, internet sitelerimiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan kullanıcılarımızdan veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hakim hissedarımız veya hizmet aldığımız ya da verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanabilir.

DOKTORUMEVDE  Olarak verilerinizi KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz: https://wwwdoktorumevde.com  adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz üzerinden aşağıdaki sisteme dahil uygulamalar, sonradan eklenecek yeni uygulamalar, revize edilecek uygulamalar da dahil olmak üzere, web sayfaları ve programlar başta olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, -İnternet Sitelerimizde, Aplikasyonlarımızda vs kanallarda yer alan Hastalık Sorgulama Programı kullanımı için girilen semptomlar, şiddet dereceleri, -sonuç ekranı için istenen üyelik bilgileri, -Sosyal medyada paylaş seçeneği ile sosyal medya hesaplarınızda paylaşım sağlanması – danışanların uzmanlara “online danış” bölümü -İnternet Sitelerimizde yer alan hasta “blog” paylaşım sayfaları -Danışanların “Yorum Bölümü” , -İnternet Sitemizde yer alan Kullanım Şartnamesi’nin onaylanması ile gerçekleştirilen kayıtlar, -İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak (çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır), -E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, Doktorumevde.com’a sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar SMS,MMS ,WhatsApp vb her türlü iletişim platformları, Çağrı Merkezleri dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Doktorumevde.com adına işletilen hesaplar kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, Doktorumevde.com’a ait veya Doktorumevde.com bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak, Doktorumevde.com tarafından veya Doktorumevde.com bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm sair hizmet satışı sonrası hizmetler ağımız (“SSH”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak, Çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak, Doktorumevde.com’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak Kanun kapsamında Veri Sorumlusu olarak Doktorumevde.Com’un tüm üyeleri, üye olmayan kullanıcıları ve üye uzmanlarının açık rıza vererek şirketimizle paylaşmış olduğu kişisel verileri, şirket kayıtlarına, KVKK’nın belirlediği şekilde, şirket faaliyet ve hizmet alanları ile ilgili olmak üzere işlenebilecek, Doktorumevde.com ile bağlantılı olan yurtiçindeki ve yurtdışındaki kişi ve kurumlara aktarılabilecek ve saklanabilecek ve profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Doktorumevde.com yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Tuesto  toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen Amaçlarla iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, alt yüklenicilerimize, ifa yardımcılarımıza SUNDUĞUMUZ HİZMET AMACI doğrultusunda veya Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde yurt içi ve yurtdışına aktarabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) Şirketimize iletebilirsiniz. Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@doktorumevde.com adresine iletebilirsiniz.